O naszym kościele

Chcemy prowadzić ludzi do Chrystusa, pomóc osiągnąć chrześcijańską dojrzałość i przyłączyć się do społeczności wierzących, aby wspólnie i z radością służyć Bogu, poznając Go i czyniąc Go znanym.

Nasza wizja i misja

Kilka słów o naszej wizji, o tym kim jesteśmy i w co wierzymy.

Oficjalna nazwa to III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie. Jesteśmy zborem należącym do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

Nasza wspólnota powstała w drugiej połowie lat 80-tych ubiegłego wieku w wyniku pracy misyjnej misjonarzy z USA i Finlandii na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie.
Jesteśmy wspólnotą odrodzonych duchowo chrześcijan. Wierzymy, że Słowo Boże jest natchnione przez Boga i ma moc przemieniać, zbawiać i uzdrawiać na każdym poziomie życia człowieka.
Z tego powodu zależy nam, aby każda osoba poszukująca Boga dzięki Ewangelii o Chrystusie, przeżyła duchowe nowe narodzenie, które uważamy za fundamentalne doświadczenie prawdziwych chrześcijan.

Misja i cel

Naszą misją jest dzielić się Dobrą Nowina o Chrystusie z ludźmi, którzy jeszcze nie narodzili się do życia wiecznego oraz czynić uczniami tych, którzy stali się już dziećmi Bożymi.

Swoją misję realizujemy przy pomocy pięciu głównych punktów wynikających z Największego Przykazania o miłości Boga i bliźniego oraz z Nakazu Wielkiego Posłannictwa.

Społeczność

Kościół nie jest budynkiem sakralnym. Kościół to zgromadzenie ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa i uznali Go za swego Zbawiciela i Pana. W zgromadzeniu ludzi prawdziwie wierzących mamy możliwość okazywania sobie nawzajem miłości Chrystusowej, doświadczania pomocy i troski Boga. Budowanie wzajemnych relacji jest niezbędna, aby Boże życie mogło być przekazywane przez Boga do swych dzieci.

Uwielbienie

Uwielbienie Boga jest wieloaspektowe. Oprócz śpiewania pieśni ku chwale i czci Najwyższego Stwórcy i Zbawiciela świata, uwielbiamy Boga poprzez nauczanie Słowa Bożego oraz wykonywanie Bożej woli w codziennym życiu.

Misje

Jezus powiedział o wierzących, że są solą ziemi i światłością świata. Mając poznanie prawdy poprzez Słowo Boże oraz osobiście doświadczając mocy Boga w przemienionym życiu, naszym wielkim pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie mogli doświadczyć miłości Bożej okazanej w Chrystusie oraz zostać pojednani z Bogiem. Tą niezwykle cenną informacje pragniemy dostarczyć jak największej ilości ludzi. To jest nasza misja.

Uczniostwo

Pan Jezus Chrystus w ostatnich słowach przed swym odejściem powiedział, że chrześcijanie mają czynić uczniami wszystkie narody ucząc ich przestrzegać i wykonywać wszystko co usłyszeliśmy od Jezusa, Syna Bożego. Proces nauczania wymaga czasu, planowania oraz wysiłku. W pewnym sensie jest to tak ważny etap jak budowanie fundamentów pod przyszły dom. Należy zrobić to solidnie i w przemyślany sposób. To staramy się czynić, aby następne pokolenie chrześcijan po nas było stabilnie umocowane w prawdzie i relacji z Bogiem.

Służba

Służba to chyba najbardziej ekscytująca część tego pięcioetapowego procesu. Wielką radość przynosi to kiedy widzimy, że ludzie, którzy nie znali Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, stali się na tyle dojrzali i silni, aby wykonywać powyższe kroki samemu poprzez moc Ducha Świętego i pragnienie naśladowania Chrystusa Jezusa, Służba to mement kiedy nasze teologiczna wiedza zamienia się w czyn i praktyczne działanie na rzecz ludzi wokół nas i poszerzanie granic Bożego Królestwa.

W co wierzymy?

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo główne prawdy wiary jakie wyznajemy. Jednak bardziej ogólnie jako Baptyści będący częścią Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP stanowimy grupę chrześcijan nazywanych protestantami. Protestantyzm jest jedną z trzech głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia. Protestantyzm wywodzi się z XVI-wiecznej reformacji, która zakwestionowała niektóre doktryny i praktyki kościoła katolickiego.
Główne wierzenia protestantów opierają się na pięciu punktach, zwanymi z łaciny sola co znaczy tylko:

Tylko Pismo (Sola Scriptura)

Jedynie Pismo Święte jest nieomylnym źródłem wiary i autorytetem w sprawach doktrynalnych i moralnych.

Tylko Chrystus (Solus Christus)

Zbawienie jest dostępne wyłącznie przez łaskę Boga z wiary w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, a nie przez dobre uczynki człowieka.

Tylko łaska (Sola Gratia)

Zbawienie jest darem Boga, nie można go osiągnąć przez ludzkie zasługi. Człowiek nie może sam siebie zbawić, lecz zbawienie jest całkowicie zależne od łaski Bożej, która jest udzielana każdemu człowiekowi.

Tylko wiara (Sola Fide)

Zbawienie jest dostępne jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki. Człowiek dostępuje zbawienia wyłącznie na podstawie wiary, którego efektem są dobre uczynki.

Tylko Bogu chwała (Soli Deo Gloria)

Cała chwała za zbawienie należy się Bogu, a nie człowiekowi. Życie chrześcijańskie powinno być prowadzone z myślą o chwale Boga. 

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

Ewangelia Jana 5:24

Nasz pastor

Krzysztof Krajewski

Witaj na naszej stronie. Cieszę się, że tu zajrzałeś! Chciałem podzielić się z tobą krótkim świadectwem jak poznałem Chrystusa. Był rok 1986, ostatni rok moich studiów na wydziale chemii. Od kilku miesięcy miałem coraz większe poczucie własnej grzeszności i wiedziałem, że nie idę dobrą drogą skoro zmagam się z nałogami i samym sobą. Nie zdawałem sobie sprawy, że nadszedł do Polski czas duchowego przebudzenia, kiedy Duch Święty intensywnie działał budząc serca ludzi do poszukiwania głębszego życia z Bogiem i uświadamiał im potrzebę zmiany życia. Od kilku lat sporadycznie chodziłem do kościoła katolickiego. Teraz jednak zapragnąłem, że muszę radykalnie wziąć się za siebie. Po gruntownej spowiedzi, pełen optymizmu, wróciłem do akademika i moje nawrócenie trwało aż do wieczora, bo potem wszystko było po staremu, jak to bywa wśród zgrupowania młodych ludzi w jednym miejscu. To doświadczenie zupełnie załamało moją wiarę w samego siebie i własne możliwości. Bardzo bałem się spotkania z Bogiem. Nie miałem nic na swoje usprawiedliwienie. Bałem się, że Bóg wrzuci mnie do piekła. Wtedy w modlitwie poprosiłem Go o pomoc, ale że ja nie mogę niczego obiecać, bo jestem zbyt słaby. Wyznałem Mu swoje grzechy i poprosiłem, aby mi przebaczył oraz, że powierzam się Jego opiece. To był moment przełomowy. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Bóg czekał na tę chwilę od dawna. Czekał, aż Go poproszę o pomoc i przebaczenie, aby dać mi Ducha Świętego i nowy początek przez duchowe narodziny. Moją duszę wypełniła radość i pokój, jakich nigdy nie miałem. Zniknął całkowicie strach przed spotkaniem z Bogiem. Czułem, że nie mam przed Nim nic do ukrycia. Jestem zupełnie przeźroczysty, kiedy On patrzy na mnie i wcale się tego nie boję.
Potem zacząłem rozumieć, co wcześniej usiłował powiedzieć mi mój współlokator, z którym mieszkałem w jednym pokoju, Rodger. Wtedy to do mnie zupełnie nie docierało, a czasem wręcz śmieszyło. Był on amerykańskim misjonarzem studiującym język polski, który potem był moim pierwszym pastorem. Zacząłem chodzić na spotkania, które on prowadził. W 1992 roku skończyłem 3-letnią szkołę biblijną w Krakowie. Zostałem pastorem asystentem na pełny etat w naszym kościele. W 1995 roku wyjechaliśmy z żoną i córką do USA do szkoły biblijnej. Tam zdałem egzamin i zostałem ordynowany na pastora. W 1996 roku zostałem głównym pastorem w naszym kościele w Krakowie. Funkcję tę pełnię do dzisiaj. W 2008 roku nasz zbór przyłączył się oficjalnie do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie. W 2018 roku, dzięki szczególnej Bożej pomocy staliśmy się właścicielami nieruchomości na osiedlu Wysokim, gdzie prowadzimy naszą działalność, nauczając Słowa Bożego, modląc się i śpiewając razem ku Bożej chwale. Tu mamy ze sobą społeczność, uczymy nasze dzieci o Jezusie i świadczymy o Bożej miłości tym, którzy nas odwiedzają szukając Chrystusa w swoim życiu.
Zapraszam Cię serdecznie — przyjdź i odwiedź nas. Na pewno Bóg ma wiele dobrych rzeczy dla Ciebie! Pokój, radość i miłość Ducha Bożego!

F.A.Q.

Często zadawane pytania

Jakie są główne różnice między protestantyzmem, a katolicyzmem?

Protestantyzm i katolicyzm mają wiele wspólnych wierzeń, ale istnieją też między nimi istotne różnice. Oto kilka przykładów:
Dobre uczynki: Protestanci odrzucają dobre uczynki jako sposób na osiągnięcie życia wiecznego. Podkreślają wagę dobrych uczynków jako skutku prawdziwej wiary w Chrystusa. Jednak nie wierzą, że człowiek może zasłużyć na życie wieczne poprzez dobre uczynki.
Rola papieża: Protestanci nie uznają autorytetu papieża, ponieważ jest on zwierzchnikiem nad kościołem katolickim a nie nad każdym kościołem.
Sakramenty: Protestanci nie uznają sakramentów w znaczeniu obrzędowych czynności religijnych, które automatycznie są źródłem łask i Bożych. Chrzest i Wieczerza Pańska mają być obchodzone z pełnym zrozumieniem a nie w sposób obrzędowy.
Czyściec: Protestanci odrzucają doktrynę czyśćca. Jedynym prawdziwym i pełnym oczyszczeniem ze wszystkich grzechów jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa dokonana na krzyżu.
Maryja: Protestanci odczuwają szacunek do Marii jako wyjątkowo pobożnej kobiety wybranej przez Boga, ale nie uznają jej kultu i nie oddają jej czci w jakikolwiek sposób.

Jakie są inne ważne doktryny protestantyzmu?

Powszechne Kapłaństwo: Wszyscy wierzący są kapłanami przed Bogiem i mają bezpośredni dostęp do niego przez modlitwę i studium Pisma Świętego. Nie jest potrzebne pośrednictwo kapłanów, duchownych i innych ludzi.
Kult świętych: Protestanci wierzą, że świętymi są ci wierzący, którzy otrzymali odpuszczenie wszystkich grzechów, poprzez wiarę w zastępczą ofiarę Chrystusa. Z tego powodu odrzucają kult świętych i modlitwy do nich. Świętymi są wszyscy żyjący na ziemi ludzie, którzy przyjęli Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela.
Dwa sakramenty: Protestanci uznają tylko dwa sakramenty: chrzest i pamiątkę Wieczerzę Pańską. Chrzest jest udzielany na wyznanie wiary a chleb i wino spożywane w trakcie pamiątki wieczerzy są symbolem ciała i krwi Chrystusa ofiarowanego na krzyżu dla odkupienia z grzechów.
Czytanie Pisma Świętego: Protestanci podkreślają znaczenie osobistego czytania j zrozumienia Pisma Świętego, przy czym ważne jest, aby to zrozumienie było zgodne z całą Biblią, głównymi prawdami wiary i zdrowym rozsądkiem.

Kiedy powstał protestantyzm?

Protestantyzm nie powstał w konkretnym wieku po Chrystusie, ponieważ wywodzi się on z pierwotnego biblijnego i apostolskiego Kościoła I wieku n.e. założonego przez zesłanie Ducha Świętego 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Niekiedy powstanie kościoła protestanckiego datuje się na 1517 rok kiedy Marcin Luter, katolicki mnich przybił do drzwi kościoła w Wittenbergii swoje 95 tez krytykujących działania kościoła katolickiego. Jednak nie jest to data powstania protestantyzmu, ale ważna data oczyszczenia i odnowy głównych prawd wiary chrześcijaństwa.

Czy protestanci praktykują spowiedź?

Protestanci nie chodzą do spowiedzi. W wielu denominacjach protestanckich, spowiedź jest rozumiana jako indywidualne wyznanie grzechów przed Bogiem, bez potrzeby pośrednika w postaci księdza. Spowiedź jest ważnym aktem oczyszczenia z grzechów dokonywanym indywidualnie przed Bogiem bez pomocy duchownego.

Czy protestanci wierzą w Maryję?

Protestanci wierzą w kobietę imieniem Maria, matkę Jezusa. Uznają jej ważną rolę w historii zbawienia, szanując ją za pobożność, wiarę i posłuszeństwo Bogu.
Jednakże nie oddają jej czci ani nie modlą się do niej. Nie uważają jej za pośredniczkę między Bogiem a ludźmi, ani nie świętują świąt ku jej czci.
W Piśmie Świętym poza Ewangeliami i pierwszym rozdziałem Dziejów Apostolskich, o Maryi nie ma informacji. Nie ma żadnych zapisów, że Apostołowie Paweł, Piotr, Jan modlili się do Marii. Maria, jako pobożna Żydówka, zabroniłaby oddawania jej czci i modlitw do niej.
Protestanci podkreślają, że Maria nie była matką Boga, ponieważ Jezus jako Bóg istniał odwiecznie. Poczęcie Jezusa z Ducha Świętego było wydarzeniem wyjątkowym, ale nie oznaczało ono, że Maria dała początek Bogu.
Modlitwy i akty czci należą się wyłącznie Bogu, a jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem jest Pan Jezus Chrystus (1 Tym.2:5), który również wstawia się za nami (Rzym. 8:34: Hebr.7:25; 1 Jana 2:1).

Dlaczego na krzyżach protestanckich nie ma postaci Chrystusa?

Wyznania protestanckie mają pusty krzyż, aby podkreślić fakt, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i nie jest już ukrzyżowany. Jezus po śmierci został zdjęty z krzyża i złożony w swoim grobie. Po zmartwychwstaniu wyszedł z grobu i wstąpił do Nieba a nie wrócił na krzyż. Pusty krzyż symbolizuje zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Dodatkowo pusty krzyż pomaga unikać bałwochwalstwa w postaci oddawania czci figurze Chrystusa.

Dlaczego wnętrza budynków kościoła protestanckiego są inne niż kościoły katolickie?

Kościoły protestanckie zwykle skromne, z ograniczoną dekoracją. Głównym elementem jest kazalnica, a centralnym punktem Biblia. Jest to efekt zamierzony wynikający z teologii. Wiara człowieka wierzącego ma być skierowana bezpośrednio na Boga, a więc rzeźby i obrazy stanowią przeszkodę ku temu a nie pomoc. Jezus powiedział, że gdzie zgromadzi się dwóch lub trzech wierzących w Jego imieniu, tam On jest pośród nich. Istotą biblijnego kościoła jest Jezus pośród wierzących w Niego ludzi a nie budynek.

Z ilu ksiąg składa się Biblia używana przez protestantów?

Biblia protestantów odpowiada biblii hebrajskiej, która była używana za czasów Jezusa, zawierała 39 ksiąg, co oznacza, że nie zawierała siedmiu ksiąg wtórno kanonicznych tych, które zostały dodane do kanonu przez Kościół katolicki w 1546 roku. Nowy Testament składa się z 27 ksiąg. Biblia protestancka zawiera łącznie 66 ksiąg.

Czy pastorzy mogą mieć żony i rodziny?

Tak, pastorzy mogą mieć żony i rodziny. Nie ma żadnego biblijnego zakazu małżeństwa dla pastorów. Wręcz przeciwnie, w 1 Liście do Tymoteusza 3:1-7 i Liście do Tytusa 1:5-9 Paweł Apostoł zachęca pastorów do bycia mężami jednej żony i dobrymi ojcami.
Jezus nie był żonaty, ale nie zabronił małżeństwa swoim uczniom. Uzdrowił z gorączki teściową Apostoła Piotra, co oznaczało, że Piotra miał żóne i byc może dzieci.
Małżeństwo i rodzina mogą zapewnić pastorowi stabilność i wsparcie w jego służbie. Pastor, który jest mężem i ojcem, może być wzorem do naśladowania dla innych mężczyzn w zborze.

Czy protestanci używają różańca do modlitwy? Dlaczego?

Nie, protestanci generalnie nie używają różańca do modlitwy, ponieważ nie mają schematycznych modlitwa cyklicznie i wielokrotnie powtarzanych. Protestanci podkreślają znaczenie modlitwy osobistej, pod natchnieniem Ducha Świętego, spontanicznej i bezpośredniej do Boga.

Kiedy mogę przyjąć chrzest wodny? Czy musze go powtarzać jeśli byłem ochrzczony jako niemowlę?

Zgodnie z nauczaniem Biblii, chrzest nie jest środkiem do osiągnięcia zbawienia, ale zewnętrznym wyrazem zjednoczenia osoby wierzącej z Chrystusem. Pan Jezus powiedział: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony [w domyśle, choćby i został wcześniej ochrzczony] (Ewangelii Marka 16:16).
Kolejność ma być następująca: wiara a potem chrzest. Z tego powodu osoba, która została ochrzczona jako niemowlę, po swoim uwierzeniu w Jezusa jako Zbawiciela i nawróceniu, powinna zostać ponownie ochrzczona, tym razem już w poprawny, biblijny sposób.

Dlaczego protestanci są pewni swego zbawienia będąc jeszcze na ziemi? Skąd mają przekonanie, że na pewno otrzymają życie wieczne?

Protestanci opierają swoje przekonanie na Biblii, która naucza, że zbawienie jest darem Bożej łaski, który można przyjąć przez wiarę w Chrystusa. Biblia mówi o tym wiele razy.
Ewangelia Jana 3:16: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
List do Efezjan 2:8-9: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie z was; Boży to dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
Ewangelia Jana 5:24: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: kto słowo moje słucha i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, lecz przeszedł już ze śmierci do życia.
Te wersety podkreślają, że zbawienie jest darem Bożej łaski, który można przyjąć przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Protestanci są pewni swojego zbawienia będąc jeszcze na ziemi, ponieważ ufają obietnicom Bożym zawartym w Biblii i wierzą, że Jezus Chrystus jest jedynym źródłem zbawienia. Jezus zapłacił za krzyżu za wszystkie grzechy, więc pewność zbawienia dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa jest naturalną i logiczną konsekwencją.